" Loat ösch mitenander schaffen un streben as de Aulen,

aber auk de Besinnlichkeit behaulen.

Gott un den Noaber un de Heimat ober alles lieben,

datt moaket röök, glücklich un tefrien! "

 Heinrich Schwerdtfeger 1991

 

 

-----------------------------------------------------------